Рухани жаңғыру

Өтетін күні: 2018 жылғы 15 мамыр
Өтетін уақыты: сағат 18.30
Тақырыбы: Білімді ұлт – білім берудің және отбасылық құндылықтардың сапасы
Ата-аналар жиналысының мақсаты: ата-аналарды мемлекеттік білім беру саясатының бағыттары, орта білім беру жүйесінің жетістіктері туралы хабардар ету және мектепті басқаруда педагогтар мен ата-аналардың күш-жігерлерін біріктіру.

 

«Рухани жаңғыру» қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасын іске асыру шеңберінде өткізілуде.
Ата-ана жиналысы Халықаралық отбасы күніне (15 мамыр) арналады. Бұл мереке қазіргі әлемде әрбір «қоғамның ұясы» маңызды екендігін еске салады.
Отбасы қоғамның негізгі элементі ретінде тұрақтылық пен даму факторы болып қалып отыр. Отбасының арқасында мемлекет нығая түседі және дамиды, халықтың әл-ауқаты артады. Отбасының амандығы – елдің даму және ілгерілеу өлшемі.
Өткізу форматы: жалпы мектептік ата-аналар жиналысы және білім деңгейлері бойынша ата-аналар жиналысы.
Қатысушылар: ата-аналар, жергілікті өкілдік және атқарушы органдардың өкілдері, демеушілер және меценаттар, БАҚ.
Ата-ана  жиналысындағы күн тәртібінің  мәселелері:

1) «Жыл табысы»: республиканың, өңірдің, мектептің білім беру жүйесінің жетістіктері;
2) мектеп оқушыларын тәрбиелеудің негізі ретінде «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру;
3) 11 сынып білім алушыларын қорытынды аттестаттау және оқу жылының қорытындылары;
4) оқу процесін цифрландыру;
5) мектептің қамқоршылық кеңестерінің қызметі және отбасы мен мектептің өзара іс-қимылын күшейту.

КОНЦЕПЦИЯ
 проведения общенационального родительского собрания «Образованная нация – качество обучения и семейные ценности»

Дата проведения: 15 мая 2018 года
Время проведения: 18.30 часов
Тема: Образованная нация – качество обучения и семейные ценности

Цель родительского собрания: информирование родителей о направлениях государственной образовательной политики, достижениях системы среднего образования и интеграция усилий педагогов и родителей в управлении школой.
Проводится в рамках реализации Программы модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру».
Родительское собрание посвящается Международному дню семьи (15 мая). Этот праздник напоминает о том, как важна в современном мире каждая «ячейка общества».
Семья как основной элемент общества остается фактором стабильности и развития. Благодаря семье крепнет и развивается государство, растёт благосостояние народа. Благополучие семьи — мерило развития и прогресса страны.

Формат проведения: общешкольные родительские собрания или родительские собрания по уровням образования.
Участники: родители, представители местных представительных и исполнительных органов, спонсоры и меценаты, СМИ.
Вопросы повестки родительского собрания:
1) «Успехи года»: достижения системы образования республики, региона, школы;
2) реализация программы «Рухани жаңғыру» как основы воспитания школьников;
3) итоговая аттестация обучающихся 11 классов и итоги учебного года;
4) цифровизация учебного процесса;
5) деятельность попечительских советов школ и усиление взаимодействия семьи и школы.